fbpx

Общи условия

Обновени общи условия

Общи условия за покупко – продажба през електронен магазин www.shop.sousvide.bg   в сила от 09.01.2021г.

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през платформата за електронна търговия на „СУВИД-БГ“ ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „СУВИД-БГ“ ЕООД и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ shop.sousvide.bg е търговско дружество с наименование „СУВИД-БГ” ЕООД ,

ЕИК: 206336497 със седалище и адрес на управление гр. Троян, МОЛ: Христо Вълчевски, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.shop.sousvide.bg  

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.

г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.shop.sousvide.bg   .

д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.

ж/ Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока и посочени в раздел VII. ”Онлайн покупка на изплащане”, т.21 , от настоящите общи условия.

з/ Под „главница” се разбира, чистият размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1   „СУВИД-БГ” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

1.2 Договорът за продажба между „СУВИД-БГ” ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

 2. ПОРЪЧКА

2.1 Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. 

При успешно приключване на поръчката, служител на „СУВИД-БГ” ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.shop.sousvide.bg   могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като „СУВИД-БГ” ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

 3. ЦЕНИ

3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, „СУВИД-БГ” ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

 4. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4.1 Всяка заявка за покупка от „СУВИД-БГ” ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

4.2 Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.shop.sousvide.bg   . В заявката задължително следва да се посочи име на Клиента, адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.

4.3 „СУВИД-БГ” ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „СУВИД-БГ” ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.

4.4 За неналичните стоки, „СУВИД-БГ” ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от „СУВИД-БГ” ЕООД е ориентировъчен , а не фиксиран.

4.5 В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични „СУВИД-БГ” ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

4.6 В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.

4.7 Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.

4.8 Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

4.9 Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/

б/ с наложен платеж при доставка с куриер

в/ на изплащане с Uni Credit Consumer Financing

 5. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

5.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

5.2 Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира „СУВИД-БГ” ЕООД , на следния имейл адрес: info@sousvide.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Троян, ЕКОНТ-Каравелов. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката или по друг по удобен начин, след направен оглед и приемане на стоката от страна на „СУВИД-БГ” ЕООД . Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

5.3 Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес.

5.4 Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта й.

5.5 Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „СУВИД-БГ” ЕООД , рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „СУВИД-БГ” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

5.6 Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.55 , ал.2, т.4 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

5.7 За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

5.8 Защита на личните данни. „СУВИД-БГ” ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „СУВИД-БГ” ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на „СУВИД-БГ” ЕООД , участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „СУВИД-БГ” ЕООД , както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между „СУВИД-БГ” ЕООД и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

5.9 Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Троян, ул.П.Р.Славейков 38 , e-mail: info@sousvide.bg, Телефон: 0888385877

5.10 Разпоредба 55 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; Такива стоки са всички артикули в сайта, изработени от масивна дървесина. Те не са серийно производство, изработват се по индивидуални поръчки след предварително заплатено капаро (50% от стойността на мебелите) и не подлежат на връщане.

 6. ДОСТАВКА

!!! При доставката получателят получава касов бон от Еконт и подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

6.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 22 /двадесет и два/ работни дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. В случаите, когато стоката не е налична или се изработва по поръчка, наш служител ще се свърже с Вас и ще доуточни необходимото време на изработка на дадените артикули. 

6.2. Електронния магазин www.shop.sousvide.bg работи с други е-магазини на базата на Dropshipping. Стоките, които са Dropshipping са собственост на партньорските сайтове и са обозначени със звезда (*). След като заявката е подадена към партньорските сайтове, отговорността е тяхна за качеството на стоката, доставката и свързаните с нея атрибути (касови бележки, фактури и гаранционни карти)!

6.3. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

 • Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ или транспорт осигурен от продавача и е за сметка на Клиента.
 • Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на „СУВИД-БГ” ЕООД /или на куриера/, а на получателя на стоката.
 • Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, или офис на Еконт посочен в заявката.
 • Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 • При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за „СУВИД-БГ” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 • В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за „СУВИД-БГ” ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.
 • В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за „СУВИД-БГ” ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

7. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

7.1 Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.

7.2 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, „СУВИД-БГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

7.3 При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

8. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането може да се осъществи по три начина:

–>  с наложен платеж– при доставка на поръчания продукт заплащате сумата за получените стоки на куриера

–> чрез банков превод

Банковата сметка на „СУВИД-БГ” ЕООД  е в РАЙФАЙЗЕНБАНК, IBAN: BG18RZBB91551012824472 , BIC: RZBBBGSF.

–> чрез плащане с кредитна/дебитна карта – Visa, MasterCard, Maestro, Diners/Discover, BORICA

8.1 Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

8.2 Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно тарифните условия на куриерската фирма.

8.3 Клиентът не заплаща транспорт, когато това е опоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

8.4 Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи.

8.5 Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

8.6 При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. „СУВИД-БГ” ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

8.7 Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, „СУВИД-БГ” ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

8.8 Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.

8.9 Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

 9. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

9.1 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Троян, ул. П.Р.Славейков 38, Телефон за връзка 0888385877, имейл: info@sousvide.bg. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.

9.2 В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

9.3 Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случаи на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

 10. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „СУВИД-БГ” ЕООД сключва с Клиента договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. „СУВИД-БГ” ЕООД препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз или служител. При неизползване на услугата „ Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие  (последователност) с приложената към артикула монтажна схема.

При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с „СУВИД-БГ” ЕООД ( преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: 0888385877 или на e-mail: info@sousvide.bg

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 – чл.115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТА

При приключена поръчка (доставена от нас и заплатена от Клиента), Клиента получава имейл за финализиране на поръчката, с известие за налична фактура (ако сте заявили, че искате да Ви бъде издадена такава). Фактурата се получава заедно със стоката и касовата бележка. Ако сте направили поръчка без да сте създавали профил, трябва да създадете нов профил и да последвате активния линк от получения имейл за финализиране на поръчката, за да изтеглите фактурата за покупката. Моля, заявявайте дали искате да Ви бъде издадена фактура и не забравяйте да си напишете Индификационния №!!!

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. (Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.)

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
 3. друг по удобен начин

– Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

– Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

– В случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

– В случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка

– Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя

При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от „СУВИД-БГ” ЕООД сервизен( монтажен) център.

– В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, пускане или оставяне на су вид уреда без вода, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)

– В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката.

– В случай, че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Чл. 112.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на „СУВИД-БГ” ЕООД

Важно! 

Когато клиентът използва услугата „Бързи поръчки“ и направи поръчка по телефона, същият се съгласява, че предварително се е запознал и е съгласен с настоящите общи условия!

Процедурата за бърза поръчка е следната: 1. Клиентът прави поръчка по телефона, а наш служител я прияема и записва необходимите данни: имейл, три имена, телефонен номер, адрес за доставка, начин за плащане (при услугата бързи поръчки не е възможно заплащане през ПОС терминал, а само с наложен платеж или по банков път).

2. Нашият служител прави поръчка през сайта, използвайки данните предоставени от клиента. Това се изисква, за да може системата да генерира фактура за клиента!

3. Ако поръчаните стоки са налични, наш служител информира клиента и потвърждава поръчката.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

11.1 „СУВИД-БГ” ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0888385877

11.2 Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

11.3 „СУВИД-БГ” ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „СУВИД-БГ” ЕООД .

11.4 „СУВИД-БГ” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „СУВИД-БГ” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко – продажба и доставка на поръчани стоки.

11.5 Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. „СУВИД-БГ” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия.

 12. БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ

Докато разглеждате www.shop.sousvide.bg   ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Ние използваме „бисквитки“, за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. Някои бисквитки съдържат лични данни – например, като кликнете на „запомни ме“, когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя.

Вие сте свободни винаги да се откажете от бисквитките, ако вашия браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от Системите на www.shop.sousvide.bg   .

Имейл адресът, който предоставите при приключване на поръчката, ще бъде запаметен и използван oт www.shop.sousvide.bg   само за цели, които са в полза на потребителя (например инормация за актуални промоции). Имейл адресът няма да бъде предоставян на трети страни, освен ако законът не го налага.

Имейл адресът, който предоставите като се запишете по Ваше желание в нашия онлайн бюлетин, ще бъде запаметен и използван от www.shop.sousvide.bg   само за цели, които са в полза на потребителя (например инормация за актуални промоции). Имейл адресът няма да бъде предоставян на трети страни, освен ако законът не го налага.

Тел.: 0888385877

Facebook: shop.sousvide.bg  

Сайт: www.shop.sousvide.bg  

Ел. поща: info@sousvide.bg

ОБНОВЯВАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН shop.sousvide.bg В СИЛА ОТ 09.01.2021г.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СУВИД-БГ” ЕООД , ЕИК 206336497 , със седалище и адрес на управление: Троян ул. П.Р.Славейков 38, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия shop.sousvide.bg   , наричана по-долу shop.sousvide.bg .

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „СУВИД-БГ” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: Троян ул. П.Р.Славейков 38
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Троян ул. П.Р.Славейков 38
 4. Данни за кореспонденция: info@sousvide.bg, телефон 0888385877
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206336497
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. shop.sousvide.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет shop.sousvide.bg , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата shop.sousvide.bg ;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата shop.sousvide.bg електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg ;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата shop.sousvide.bg чрез интерфейса на страницата на shop.sousvide.bg , достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата shop.sousvide.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата shop.sousvide.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес shop.sousvide.bg . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата shop.sousvide.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес shop.sousvide.bg . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата shop.sousvide.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата shop.sousvide.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата shop.sousvide.bg

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА shop.sousvide.bg

Чл. 7. (1) За да използва shop.sousvide.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg , съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Поръчай“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата shop.sousvide.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата shop.sousvide.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата shop.sousvide.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в shop.sousvide.bg , може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg са определени в профила на всяка стока в платформата shop.sousvide.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg в профила на всяка стока в платформата shop.sousvide.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата shop.sousvide.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата shop.sousvide.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата shop.sousvide.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата shop.sousvide.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата shop.sousvide.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в платформата shop.sousvide.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата shop.sousvide.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата shop.sousvide.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „СУВИД-БГ“ ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата shop.sousvide.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата shop.sousvide.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата shop.sousvide.bg има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: shop.sousvide.bg

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата shop.sousvide.bg , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата shop.sousvide.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата shop.sousvide.bg , във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата shop.sousvide.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата shop.sousvide.bg . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата shop.sousvide.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата shop.sousvide.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на shop.sousvide.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата shop.sousvide.bg

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата shop.sousvide.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата shop.sousvide.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на shop.sousvide.bg

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До („СУВИД-БГ“ ЕООД, Троян ул. П.Р.Славейков 38, info@sousvide.bg ): – С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга* – Поръчано на*/получено на* – Име на потребителя/ите – Адрес на потребителя/ите – Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) – Дата –––––––––––––––––– * Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на shop.sousvide.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт shop.sousvide.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на shop.sousvide.bg